Επωνυμία: Μπαϊρακτάρης Ηλίας του Χαραλάμπους
Διεύθυνση γραφείου: Μοναστηρίου 269, ΤΚ: 546 28, Πόλη: Θεσσαλονίκη
Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλεφωνικό κέντρο (6 γραμμές): 2310745525, Fax: 2310745526, email: info@omnivest.gr, Web: www.omnivest.gr
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) με γενικό μητρώο: 63829.
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): 43260306000.
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΤΟ ΕΕΘ:
- Ασφαλιστικός Πράκτορας από το 2002 με δραστηριότητα την Ασφάλιση με Ειδικό μητρώο: 300893 και ημερομηνία λήξης αδείας 31/12/2023.
- Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων από το 2015 με δραστηριότητα στην εκπαίδευση Ασφαλιστικών Πρακτόρων με Ειδικό μητρώο: 136 και ημερομηνία λήξης αδείας 31/12/2024.
- Πατήστε εδώ για εξακρίβωση όλων των παραπάνω στοιχείων στο Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
- Παροχή συμβουλών βάσει αμερόληπτης ανάλυσης (άρθρο 29, παρ 1 Π∆ 4583/2018) λόγω µη αποκλειστικής συνεργασίας µε τις παρακάτω Ασφαλιστικές Εταιρίες. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ, ALLIANZ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, AIG, EUROLIFE ERB, ERGO, INTERAMERICAN, INTERLIFE, GENERALI, GROUPAMA, LLOYDS, METLIFE, MONDIAL σε όλους τους σύγχρονούς κλάδους ασφάλισης αμειβόμενος βάση σύμβασης με προμήθεια κάθε είδους από την ασφαλιστική επιχείρηση.
- Παρέχω συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα, εκπροσωπώντας τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με τα οποία καλύπτονται πιθανοί κίνδυνοι που εξασφαλίζουν τις ασφαλιστικές ανάγκες των υποψήφιων πελατών και μου επιτρέπεται να προωθήσω επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα στην ασφάλιση.
- Στο πλήθος των ασφαλιστικών εταιριών μου έχει δοθεί εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιριών.
 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
- Δεν κατέχω οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε καμία ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της.
- Καμία ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης δεν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μου.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ: Αρθρο 10
Με απόφαση της εποπτικής αρχής καθορίζεται η διαδικασία υποβολής από τους πελάτες και τους άλλους ενδιαφερόμενους και, ειδικότερα, τις ενώσεις καταναλωτών, καταγγελιών κατά των διανομέων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελιών αυτών, μετά την οποία και αφού ασκηθεί από τους ελεγχόμενους το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), μπορεί, αν διαπιστωθούν παραβάσεις και ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης ποινικής τους ευθύνης, να τους επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 43, ανά παράβαση. Σε κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή αποστέλλει, μέσα σε εύλογο χρόνο, απάντηση στον καταγγέλλοντα για το περιεχόμενο της καταγγελίας του.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ: Αρθρο 11
1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να προσφύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί με τον ν. 3297/2004 (Α΄ 259), ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρημένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1421).
2. Οι φορείς της παραγράφου 1 συνεργάζονται με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών μελών για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Μέρος.
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ: Μπαϊρακτάρης Ηλίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

 

Από τις 25 Μαΐου 2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε την άδειά σας για να μείνουμε σε επαφή.

Ο Ηλίας Μπαϊρακτάρης που δημιούργησε την εταιρία omnivest με σκοπό την εξεύρεση κάλυψης αναγκών των πελατών ή των υποψηφίων πελατών της, τηρεί και επεξεργάζεται όλα τα παραστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση και τον σωστό υπολογισμό ασφαλίστρου και αποτελούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα μεταβιβάζει στις ασφαλιστικές εταιρίες για την λήψη προσφοράς, έκδοση συμβολαίων, διακανονισμό ζημιών κοκ. Δεν τα μεταβιβάζει σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς και είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με νέο κανονισμό.

Έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε ή/και να ανακαλείτε τις παραπάνω περιπτώσεις με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας (Τηλεφωνικώς ή μέσω κειμένων όπως email, sms κοκ). Έχω την υποχρέωση να επιδεικνύω ανά πάσα στιγμή ποια δεδομένα & παραστατικά διατηρώ στο αρχείο μου.

Εφόσον λήξη η συνεργασίας μας, τα αρχεία θα τηρούνται έως τις νόμιμες προθεσμίες που ορίζει ο νόμος σε κάθε περίπτωση.