Φωτογραφίες περιμετρικά του οχήματος

    

 

Οδόμετρο & Αριθμός πλαισίου