Φωτογραφίες περιμετρικά του οχήματος

     

 

Οδόμετρο & Αριθμός πλαισίου