Ανώτατα όρια ευθύνης, τιμολόγια & απαλλαγές

1. Βασική Κάλυψη για Διευθυντές & Στελέχη

Το άθροισμα των παρακάτω ασφαλίστρων, θα αυξηθεί κατά 15%.

2. Κάλυψη Εταιρείας

Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί το επιμέρους όριο των 250.000€ με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο 400€.

Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί το επιμέρους όριο των:

  • 500.000€ με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο 600€ ή
  • 250.000€ με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο 400€.

Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί το επιμέρους όριο των 250.000€ με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο 500€.

Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί το επιμέρους όριο των:

  • 500.000€ με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο 650€ ή
  • 250.000€ με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο 500€.

Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί το επιμέρους όριο των:

  • 1.000.000€ με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο 800€ ή
  • 500.000€ με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο 650€ ή
  • 250.000€ με επιπλέον ετήσιο ασφάλιστρο 500€.

3. Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων

4. Προσωπικό Ατύχημα

Το συνολικό ασφάλιστρο θα είναι το άθροισμα των ασφαλίστρων των Πινάκων 1-4