Αστική Ευθύνη Διευθυντών & Στελεχών (Directors & Officers)

Η ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών απευθύνεται σε όσους εργάζονται ως διευθυντές ή ανώτερα στελέχοι και επιθυμούν την κάλυψη της προσωπικής τους ευθύνης κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών τους καθηκόντων.


Κύριος άξονας της κάλυψης είναι, τόσο: η ευθύνη της επιχείρησης, ως νομικό πρόσωπο, όσο και αυτή των στελεχών της, έναντι απαιτήσεων για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων. 

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο έχουν διαμορφώσει σήμερα ένα θεσμικό πλαίσιο που επιχειρεί να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Υποστηριζόμενοι από τον νόμο και τους μηχανισμούς ελέγχου που έχουν θεσπιστεί, εργαζόμενοι, καταναλωτές, συνεργάτες, προμηθευτές και άλλα συναλλασσόμενα μέρη, εγείρουν όλο και πιο συχνά απαιτήσεις για την πρόκληση οικονομικής ζημίας.

Παράλληλα, τα δικαστήρια επιδικάζουν συνεχώς υψηλότερες αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και στελέχη, που πλέον ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία. Στα πλαίσια αυτά, ο κίνδυνος η επιχείρηση ή κάποιο από τα στελέχη της να υποβληθούν σε μεγάλες δαπάνες για το διακανονισμό απαιτήσεων είναι σήμερα μεγαλύτερος από ποτέ.

Τα ιδιαίτερα μάλιστα δεδομένα των ιδιωτικών επιχειρήσεων υποδεικνύουν και ιδιαίτερους κινδύνους.

Η απλή οργανωτική τους δομή διευκολύνει την απόδοση ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα, οι υποδομές περιορισμού κινδύνων είναι συχνά ανεπαρκείς, ενώ πολλά στελέχη έχουν συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Ταυτόχρονα, ως πολυασφαλιστήριο, παρέχει στην επιχείρηση και τα στελέχη συμπληρωματικές καλύψεις, όπως ληστεία, απιστία υπαλλήλων, ατύχημα στελέχων.


Σε όλες τις μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €100.000.000 και δεν έχουν δραστηριότητα στη Βόρεια Αμερική.

Όρια Ευθύνης Από €250.000 μέχρι €5.000.000.Αποζημιώνεται η Εταιρεία καθώς και κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο για το ποσό που θα αποφασιστεί από τη δικαιοσύνη ότι πρέπει να καταβληθεί εξαιτίας απαίτησης τρίτου


Αποζημιώνεται η Εταιρεία καθώς και κάθε Ασφαλισμένο Πρόσωπο για τη Ζημία που θα υποστεί στα πλαίσια Εξώδικου Διακανονισμού απαίτησης τρίτου για ευθύνη του ασφαλισμένου


Προκαταβάλλονται από τον Ασφαλιστή με την εξέλιξη της υπεράσπισης της απαίτησης. Ο συνήγορος υπεράσπισης επιλέγεται από την Εταιρεία ή το Ασφαλισμένο Πρόσωπο


Αυτόματη ευρεία κάλυψη νομικών εξόδων με σκοπό την πρόληψη και καλύτερη αντιμετώπιση ενδεχόμενων απαιτήσεων


Αποζημιώνεται η Εταιρεία για τη Ζημία που προκύπτει από απώλεια χρημάτων εξαιτίας ανέντιμης πράξης, που διέπραξε υπάλληλος/οι της σε βάρος της ή σε βάρος τρίτωνΑυτόματη κάλυψη απώλειας χρημάτων συνεπεία ληστείας με χρήση ή απειλή χρήσης βίας ή/και διάρρηξης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας

Καλύπτονται όλα τα σχετικά έξοδα που αφορούν σε τυχόν παραβίαση διατάξεων του ελληνικού δικαίου που ρυθμίζουν θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας


Καλύπτονται όλα τα έξοδα με αφορμή επαπειλούμενη ή πραγματοποιηθείσα απελευθέρωση, έκκληση ή διαρροή ρυπογόνων ουσιών


Στην περίπτωση απαιτήσεων της Εταιρείας εναντίον Διευθυντικών Στελεχών καλύπτονται τα έξοδα υπεράσπισης και τα έξοδα ερευνών


Παρέχονται μηνιαίο επίδομα ανικανότητας προς εργασία, ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος εντός/ εκτός Νοσοκομείου και αποζημίωση στην περίπτωση μόνιμης ανικανότητας ή θανάτου


Σε περίπτωση μη ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης ή πτώχευσης της Εταιρείας, οι απαιτήσεις που αφορούν περιστατικά που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο ασφάλισης και θα γνωστοποιηθούν έως και 5 χρόνια από τη λήξη του έτους κατά το οποίο λήγει το ασφαλιστήριο καλύπτονται


Καλύπτονται όλα τα στελέχη που υπηρετούν σε θέσεις που δεσμεύουν την Εταιρεία κατά την περίοδο ασφάλισης, τόσο αυτά που μπορεί να αποχωρήσουν, όσο και τα νέα που αναλαμβάνουνΣε περίπτωση πτώχευσης της Εταιρείας, ή θέσεώς της σε αναγκαστική διαχείριση, καλύπτονται οι απαιτήσεις που θα εγερθούν εναντίον των πρώην στελεχών της


Αποζημιώνονται σε περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις εναντίον τους εξαιτίας της ιδιότητας τους και της σχέσης που έχουν με το Ασφαλισμένο πρόσωπο που τέλεσε άδικη πράξη και δικαιούται αποζημίωση


Ενδεικτικά, καλύπτονται απαιτήσεις για σεξουαλική παρενόχληση, μεροληπτική διάκριση, άδικη καταγγελία / λύση σύμβασης εργασίας, προσβολή προσωπικότητας, παραβίαση προσωπικού απορρήτουΣτην περίπτωση που δικαστική απόφαση καταλογίσει σε Ασφαλισμένο/α πρόσωπο/α ευθύνη προς τρίτους η οποία προκύπτει από δόλο, αποζημιώνεται μόνο το/α Ασφαλισμένο/α Πρόσωπο/α που θα αποδειχθεί θύμα δόλου ή και βαριάς αμέλειας συναδέλφων του

Καλύπτεται αποζημίωση για ηθική βλάβη-προσβολή προσωπικότητας


Όπου επιτρέπεται από το Νόμο, αποζημιώνονται χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στα Στελέχη
• Παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση)
• Παράβαση κανονισμών εργασίας ή όρων σύμβασης εργασίας
• Μεροληπτική διάκριση
• Στέρηση αυξήσεων και προαγωγών
• Σεξουαλική παρενόχληση • Ηθική βλάβη


• Κακή διαχείριση, αναίτια έξοδα, παράβαση καθήκοντος, αμοιβές, εσωτερική πληροφόρηση
• Παραπλάνηση (π.χ. περιπτώσεις δημιουργικής λογιστικής)
• Παραβίαση του καταστατικού της εταιρείας


• Μη τήρηση συμφωνιών ή συμβατικών υποχρεώσεων
• Αθέμιτος ανταγωνισμός, μονοπωλιακές πρακτικές
• Εκμετάλλευση «ευαίσθητων» εμπορικών πληροφοριών
• Χρήση κακών πρακτικών προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών
• Παραποίηση οικονομικών στοιχείωνΤο Νομικό Πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρο.


Ευθύνη μελών του ΔΣ και Διευθυντικών Στελεχών με την προσωπική τους περιουσία, σε περίπτωση αμελούς συμπεριφοράς κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων.


Καλύπτει περιοχές για τις συνθήκες εργασίας, τον τρόπο εκπαίδευσης και ανέλιξης, την πρόσβαση στην απασχόληση, αλλά και την σεξουαλική παρενόχληση (άρθρο 3).


Αφορά χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε περίπτωση αδικοπραξίας.


Ολοένα και αυστηρότεροι κανόνες συμμόρφωσης σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ισχύουν οι νόμοι των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται.
Μετά την εξαγορά της ασφαλισμένης εταιρείας, ο αγοραστής κινήθηκε νομικά εναντίον του προηγούμενου Διευθύνοντος Συμβούλου κατηγορώντας τον ότι παρείχε ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλισμένης εταιρείας και την εξαγορά της σε υψηλότερη τιμή, ζητώντας το ποσό των €2.000.000


Ο Διευθύνων Σύμβουλος Πρόεδρος Δ.Σ. ασφαλισμένης εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων κατέθεσε αγωγή εναντίον ανταγωνίστριας εταιρείας για παράβαση κανόνων ανταγωνισμού. Η ανταγωνίστρια εταιρεία θεώρησε ότι θίγεται και κατέθεσε στη συνέχεια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της ασφαλισμένης εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου διεκδικώντας το ποσό του €1.000.000


Υπάλληλος μεταφορικής εταιρείας άσκησε αγωγή εναντίον αναπληρωτή διευθυντή, για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας συνεπεία σεξουαλικής παρενόχλησης. Πρόκειται για υπόθεση του 2012 που είναι ακόμη ανοιχτή. Ο αναπληρωτής διευθυντής δεν επιθυμεί το συμβιβασμό, αλλά τη δικαστική οδό προκειμένου να αποδειχθεί, όπως ισχυρίζεται, ότι είναι αθώος και προκειμένου να αποκατασταθεί η φήμη και το όνομα του.


Εταιρεία που εμπορευόταν ιατρικό εξοπλισμό αποφάσισε να συμμετέχει σε διαγωνισμό δημοσίου νοσοκομείου. Το αρμόδιο τμήμα παρέλειψε να προσκομίσει ορισμένα έγγραφα και η εταιρεία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό. Κάποιοι από τους μετόχους στράφηκαν κατά του αρμόδιου Διευθυντή και κατά όλου του Δ.Σ. απαιτώντας την οικονομική τους αποκατάσταση και ζητώντας το ποσό του €1.000.000.

Αίτηση Προσφοράς