Καλύπτονται οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες στα μεταφερόμενα εμπορεύματα, που δεν εξαιρούνται ονομαστικά: π.χ. εξαιρείται η ποιοτική αλλοίωση, το εγγενές ελάττωμα, η φύση του εμπορεύματος, η καθυστέρηση, η κακή συσκευασία / στοιβασία.

 • Ηφαιστειακή έκρηξη, σεισμό ή κεραυνό.
 • Παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα (Washing Overboard).
 • Εισροή θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένου οπωσδήποτε του νερού της βροχής.
 • Ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης στο πλοίο.
 • Έκρηξη ή πυρκαγιά.
 • Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου.
 • Συνεισφορά σε γενική αβαρία του πλοίου.
 • Ανατροπή, εκτροχιασμό, πρόσκρουση ή σύγκρουση του χερσαίου μεταφορικού μέσου.
 • Πρόσκρουση ή σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου ή άλλο αντικείμενο εκτός από το νερό.
 • Εκφόρτωση – εκβολή του μεταφερόμενου εμπορεύματος στη θάλασσα (jettison).

Κάλυψη «κατά παντός κινδύνου» ως ρήτρα Institute Cargo Clauses “A”, πλέον:

 • Κάλυψη ποιοτικής αλλοίωσης των εμπορευμάτων συνεπεία βλάβης του ψυκτικού μηχανισμού πέραν των συνεχών 24 ωρών.
 • Η ρήτρα αυτή δεν χρησιμοποιείται για προϊόντα κρέατος.

 

Κάλυψη «κατά παντός κινδύνου» ως ρήτρα Institute Cargo Clauses “A”, πλέον:

 • Κάλυψη ποιοτικής αλλοίωσης των εμπορευμάτων συνεπεία βλάβης του ψυκτικού μηχανισμού πέραν των συνεχών 24 ωρών.
 • Η ρήτρα αυτή χρησιμοποιείται  μόνο για προϊόντα κρέατος.

Αν η αποζημίωση δεν σας καλύπτει, η για την άμεση συμπλήρωση της φόρμας προσφοράς πατήστε εδώ